Written by Administrator    Saturday, 28 January 2012 19:22
ประวัติวัดพุทธาราม กวม
User Rating: / 18
PoorBest 

          พ.ศ.๒๕๕๑ คุณเบนนี่ คุณพรสุดา อึ้ง ได้จัดหาบ้านหลังหนึ่ง และที่ดินประมาณ ๒ ไร่ ณ บ้านเลขที่ 798 Carnation Ave, Latte Heights, Mangilao, Guam 96931 นำไปถวายแด่คณะสงฆ์ ณ วัดพรหมคุณาราม อริโซน่า โดยพระครูวิเทศพรหมคุณ  เจ้าอาวาสวัดพรหมคุณาราม อริโซน่า เป็นผู้แทนรับมอบ

          ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ คุณเบนนี่ คุณพรสุดา อึ้ง ได้เดินทางมาประเทศไทย และได้เข้าเฝ้าเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เพื่อขอพระมหาชาตรี สุญาโณ อยู่จำพรรษาและอยู่ปฏิบัติศาสนกิจประจำที่กวม ตามที่ประชาชนทำหนังสือลงลายชื่อขอมา  เจ้าประคุณสมเด็จได้อนุญาตตามที่ขอ  ทั้งสองท่านมีความศรัทธาและซาบซึ้งในพระเมตตาอย่างยิ่ง จึงได้ทำจดหมายขอถวายที่ดินแห่งนี้ ให้อยู่ในความดูแลของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ และวัดสระเกศ และขอประทานนามวัดแห่งนี้ ซึ่งเจ้าประคุณสมเด็จฯได้ประทานนามตามที่ขอว่า “วัดพุทธาราม กวม”


          ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ นายเบนนี่ นางพรสุดา อึ้ง ในฐานะผู้ศรัทธา พร้อมด้วยประชาชนชาวพุทธ ได้ประกาศทำบุญครบรอบ ๑ ปี ที่ถวายที่ดินและอาคาร จึงได้อาราธนาพระธรรมสิทธินายก วัดสระเกศ ที่ปรึกษาสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ  พระครูวิเทศพรหมคุณ วัดพรหมคุณาราม อริโซน่า พระครูวิสุทธิธรรมวิเทศ วัดไทยเดนมาร์ก ประเทศเดนมาร์ก พระครูอมรโฆสิต พระเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ไปฉลองศรัทธาญาติโยม พร้อมประกาศชื่อวัดว่า วัดพุทธาราม   (Wat Buddharama of Guam)  และดำเนินการขอจัดตั้งวัด ตามระเบียบของรัฐบาลกวม
โดยประกาศของสำนักงานกลางวัดสระเกศ ได้มอบหมายให้ พระธรรมสิทธินายก เป็นประธานกรรมการบริหาร  พระครูวิเทศพรหมคุณ และพระมหาชาตรี สุญาโณ เป็นรองประธานกรรมการบริหาร  คุณเบนนี่ อึ้ง เป็นเลขานุการ และนางพรสุดา อึ้ง เป็นเหรัญญิก 
ในการนี้เพื่อให้การบริหารงานพัฒนาวัดดำเนินไปด้วยดี คณะกรรมการบริหาร จึงได้อาราธนาพระธรรมสิทธินายก เป็นเจ้าอาวาส และพระธรรมสิทธินายกได้มอบหมายให้พระมหาชาตรี สุญาโณ เป็นหัวหน้าสงฆ์
    ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓  รัฐบาลกวม อนุญาต ให้สามารถ สร้างเป็นวัดได้ถูกต้องตามกฏหมายของรัฐ 
     พฤษภาคม  ๒๕๕๓   วันวิสาขะบูชา  พระครูศรีวิเทศวรธรรม (พระมหาชาตรี สุญาโณ) พร้อมด้วยคุณเบนนี่  คุณพรสุดา ได้เดินทางไปร่วมประชุมวันวิสาขะโลก ที่เมืองไทย หลังจากประชุมเสร็จได้เดินทางไปเสนอขอแบบแปลนพระอุโบสถ จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยคุณนพรัตน์  เบญจวัฒนานันท์ ซึ่งเป็นรอง ผอ. ในขณะนั้น เป็นผู้ดำเนินให้  เป็นพระอุโบสถ ๒ ชั้น ใช้เวลาเขียนแบบ ประมาณ ๑ เดือน จึงแล้วเสร็จ
    เมื่อได้แบบแปลนมาแล้ว  คุณเบนนี่ อึ้ง  จึงได้ดำเนินการ นำไปให้สถาปนิก ที่กวม แก้ไขให้สามารถสร้างได้ ถูกต้องตามกฏหมาย ของเกาะกวม และจะได้นำเสนอ ต่อรัฐบาล เพื่อขออนุญาต ดำเนินการสร้างต่อไป
    เมื่อนำไปแก้ไข  แบบแปลนแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  จึงลดขนาดลงเหลือ เพียงชั้นเดียว เพราะคิดคำนวนดูแล้ว งบประมาณ   ๑,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญ   สูงเกิน ดังนั้น เมื่อได้ตามที่แก้ไข แล้ว จึงดำเนินการต่อ เพื่อขออนุญาต สร้างต่อไป ซึ่งคำนวนงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ ฯ

วัดไทยในเกาะกวม  อีกหนึ่งวัดไทยในสหรัฐอเมริกา  ที่ยืนยันถึงความสามารถของพระธรรมทูตไทย  ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเวทีนานาชาติขณะที่ประเทศไทย  เกิดกรณีเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกาคนหนึ่ง  เสนอข้อความเห็นให้กระทรวงต่างประเทศประเทศต่างๆ พิจารณาอย่างรอบครอบในการออกวีซ่าให้พระธรรมทูตไทย ที่จะเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศนั้นๆ   เนื่องจากเห็นว่า พระสงฆ์ไทยบางรูปที่ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ  ยังไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอ ที่จะทำความเข้าใจหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนากับชาวต่างชาติได้อย่างถูกต้อง   ทั้งพระสงฆ์ไทยยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้อย่างถูกต้อง อันจะเป็นผลทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์  และทำให้เกิดความเสียหายแก่พระพุทธศาสนาได้ นอกจากนั้น เอกอัครราชทูตไทยคนดังกล่าว  ได้ระบุอีกว่า ระสงฆ์ไทยที่เดินทางไปต่างประเทศยังมีผลประโยชน์อื่นแอบแฝงอีกด้วย แต่อีกมุมหนึ่งของโลก  กลับเกิดผู้มีจิตศรัทธาสร้างวัดถวายพระที่ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ  เป็นหลักฐานที่ขัดแย้งกับความคิดเห็นของเอกอัครราชทูตคนดังกล่าวอย่างสิ้นเชิง  และเป็นเครื่องยืนยันถึงความสามารถในการเผยแผ่พระศาสนาของพระสงฆ์ไทยในต่างประเทศได้เป็นอย่างดียิ่ง

          การมอบถวายที่ดินเพื่อสร้างวัดไทยในต่างประเทศ   เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมา  คณะสงฆ์ไทย  โดยท่านเจ้าคุณพระธรรมสิทธินายก (ธงชัย สุขญาโณ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 วัดสระเกศ  กรุงเทพฯ  ได้รับมอบหมายจากเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ไปเป็นผู้แทนรับมอบที่ดิน และอาคารที่พักสงฆ์ในการสร้างวัดไทย ในเกาะกวม   สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาซื้อที่บริจาค  โดยมีพระสงฆ์ไปร่วมพิธีประกอบด้วย พระครูวิเทศพรหมคุณ  วัดพรหมคุณาราม อริโซน่า  พระครูวิสุทธิธรรมวิเทศ วัดไทยเดนมาร์ก พระครูอมรโฆสิต วัดสระเกศ พระครูสมุห์สมพร สมณวํโส วัดท่าเตียน

วัดแห่งนี้มีชื่อว่า "วัดพุทธาราม  เกาะกวม" แปลว่า  อารามทางพระพุทธ ศาสนา นับเป็นวัดพระพุทธศาสนา ในสายเถรวาทแห่งแรก  บนเกาะในอารักขาของสหรัฐ อเมริกา แห่งนี้ ปัจจุบันมีพระครูศรีวิเทศวรธรรม(พระมหาชาตรี  สุญาโณ) เป็นหัวหน้าสงฆ์

         ท่านเจ้าคุณพระธรรมสิทธินายก ให้สัมภาษณ์ว่า เกาะกวมเป็นเกาะในเขตปกครองของอเมริกามีธรรมชาติสวยงามมาก มีภูมิอากาศคล้ายภาคใต้ของเรา พลเมืองราว 1.5 แสนคน มีชาวพุทธ ทั้งสายเถรวาท และ มหายานกว่า 2,000 คน และมีชาวไทยพุทธที่นับถือเถรวาทประมาณ 200  คน นอกจากนี้  ก็มีชาวจีนและญี่ปุ่น ที่ตั้งรากฐานประกอบอาชีพต่างๆ มากถึง 70%  เกาะกวมมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะวัฒนธรรมอันสืบเนื่องมาจากพระพุทธศาสนาทั้ง 2 สาย มีความเชื่อศรัทธาอย่างมั่นคงในพระพุทธศาสนา  และร่วมใจทั้งกำลังกายกำลังทรัพย์สร้างวัดขึ้น 2 แห่งอย่างเข้มแข็ง

ที่เกาะกวมนี้ มี คุณพรสุดา และ คุณเบนนี่ เป็นหัวแรงใหญ่ เป็นเจ้าภาพชื้อที่ดินและอาคาร ทำเป็นศูนย์รวมของชาวพุทธในเกาะแห่งนี้ และมีพี่น้องชาวไทยพุทธร่วมให้ความอุปถัมภ์ และอาคารที่พักสงฆ์รวมมูลค่ากว่า 50 ล้านบาทเศษ โดยมีเนื้อที่ราว 2 ไร่ครึ่ง นับว่าเป็นศรัทธาที่ควรแก่การอนุโมทนาอย่างยิ่ง ที่พุทธศาสนาตั้งฐานได้ในเกาะกวมแห่งนี้ นอกจากนี้ยังมีพี่น้องชาวไทยพุทธจีนสายมหายาน ได้ร่วมใจกันสร้างวัดมหายานขึ้นในเกาะกวมอีกกว่า 100 ล้านบาท

         การมอบถวายวัดและ อาคารที่พักสงฆ์ครั้งนี้ มีพี่น้องชาวไทยพุทธมาร่วมงานมากมาย จะเห็นได้ว่าแม้จะห่างไกลจากบ้านเรา และอยู่ใจกลางมหาสมุทรสะดือทะเลโลก แต่พี่น้องชาวไทยพุทธยังเหนียวแน่นด้วยแรงศรัทธา เสียสละกำลังกายกำลังทรัพย์ ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีแบบไทยอย่างเคร่งครัดสร้างวัดไทยได้ยิ่งใหญ่ นับว่าเป็นการรักษาพุทธศาสนาและส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมไทยเอาไว้อย่างเข้มแข็งในต่างแดน

          พระสงฆ์ไทยและพุทธศาสนิกชน ทั้ง 2 นิกาย ต่างก็แสวงหาแนวร่วมทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามแบบไทยเอาไว้  สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสิ่งควรค่าแก่การอนุโมทนาและสาธุการจริงๆ นี่คือ นำใจชาวพุทธ แม้จะเกิดในแผ่นดินที่ไม่ใช่แผ่นดินพระพุทธศาสนา  แต่สายเลือดและหัวใจแห่งความเป็นพุทธก็ไม่จืดจาง  เหลียวหน้าแลหลังมองเมืองไทย  ชาวไทยควรส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และปกป้องพระพุทธศาสนาที่เป็นสมบัติของชาติให้มั่นคงถาวร  เพื่อเป็นมรดกแห่งแผ่นดินสืบไป

Comments:

 

Thai News Papers

thairat

derinew

ks

mtc1

logo kom

posttoday logo

daralogo2

bangkok post

logo

head

Buddharama Facebook

Who's Online

We have 36 guests online

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday207
mod_vvisit_counterYesterday155
mod_vvisit_counterThis week1316
mod_vvisit_counterLast week1188
mod_vvisit_counterThis month3494
mod_vvisit_counterLast month5777
mod_vvisit_counterAll days919954

We have: 36 guests online
Your IP: 54.227.76.180
 , 
Today: Jan 18, 2019